İsveç’te “ müslümanlar teröristtir !” demek niçin yasaktır ?

İsveç’te belli bir halk ya da toplumsal grubu genelleme yaparak aşağılamak, tehdit etmek ya da hor görmek yasaktır !

İsveç’te herhangi bir halk grubunu topluca hedef alarak ya da işaret ederek tehdit etmek ya da aşağılamak, kimi durumlarda hapis cezası gerektiren bir “nefret söylemi” suçudur.

Bu suçun adı “Hets mot folkgrupp ” tur (Bir halk grubunu tahrik) İsveç ceza yasasında 16. Bölüm: Genel asayişi ihlal suçları başlığı,  8. Madde‘de düzenlenmiştir ve aynen şöyledir:  (16.Bölüm. Genel asayişi ihlal suçları)

8.Madde
Herkese açık bir konuşmayla ya da başka türden bir açıklamayla bir halk grubunu; ırkı, ten rengi, milli veya etnik kökeni, dini inancı ya da cinsel yönelimi farkı gözeterek açıkça ya da imalı olarak tehdit eden veya aşağılayan bir kimse 2 yıla kadar hapis, suçun hafif olması halinde para cezasına mahkum edilir.

Suçun ağır olması halinde ise en düşük 6 ay en yüksek 4 yıla kadar hapse mahkum edilir. Suçun ağır olup olmadığı değerlendirilirken özellikle bir tehditkar ya da aşağılar içerikte olması, daha çok insana ulaşması için dikkat uyandıracak biçimde yapılıp, yayılmış olması özellikle göz önünde bulundurulur. Lag (2002:800).

 16 kap 8 § brottsbalken

8 § Den som i uttalande eller i annat meddelande som sprids hotar eller uttrycker missaktning för folkgrupp eller annan sådan grupp av personer med anspelning på ras, hudfärg, nationellt eller etniskt ursprung, trosbekännelse eller sexuell läggning, döms för hets mot folkgrupp till fängelse i högst två år eller om brottet är ringa, till böter.

Är brottet grovt döms till fängelse i lägst sex månader och högst fyra år. Vid bedömande av om brottet är grovt skall särskilt beaktas om meddelandethaft ett särskilt hotfullt eller kränkande innehåll och spritts till ett stort antal personer på ett sätt som varit ägnat att väcka betydande uppmärksamhet. Lag (2002:800).

Halk grubuna karşı nefret söylemi, hedef gösterilen bir ya da birden fazla halk grubuna karşı kamuya açık olarak, tehdit ve aşağılama içerikli konuşma ya da açıklama yapmak veya mesaj yaymak yoluyla işlenen bir nefret suçudur.

Nefret suçu işleyen kimseler hafif halde adli para cezasına, normal halde 2 yıla kadar hapis ve mahkum edilir. Ağırlaştırılmış halde ise en düşük 6 ay en yüksek 4 yıla kadar hapisle cezalandırılır.

İsveç’te 2012 yılında “halk grubunu tahrik’ yasası uyarınca Polise 601 suç duyurusunda bulunuldu. Kayıtlara geçmiş olan ihbarların: 419’u ırkçılık ve yabancı düşmanlığı, (66’sı Afrofobi, 21‘ i Çingenekarşıtlığı), 79’u antisemitik Yahudi karşıtlığı, 72’si İslamofobi, 25’i homofobi motifliydi. Suç ihbarlarının 194’ü de ırkçı ve milliyetçi örgütlerle bağlantılı olarak yapıldı.

Suç mekanı ve suç işleme biçimi olarak da daha çok internet ortamı ve  sosyal medya (Facebook, Twitter, Instagram vb.) genellikle kamusal alanlarda dağıtılan bildiriler ya da açılan pankart ve afişler, dini ibadet binalarına yazılan duvar yazıları ya da yürüyüş ve mitinglerde atılan sloganlar öne çıktı.

Suçun hukuki koşulları (enligt 16 kap 8 § brottsbalken)

Bir nefret suçunun oluşması için :
1. Kasıtlı olması
2. Konuşma ya da yazılı açıklamayla yapılarak dağıtılması/duyurulması.
3. Bir halk grubunu ya da mensubunu ırkı, ten rengi, milli veya etnik kökeni, dini inancı ya da cinsel yöneliminden dolayı aşağılaması, tehdit ya da tahrik etmesi gerekmektedir.

Suçun cezası normal hallerde 2 yılı aşmayan hapis cezası ve hafif hallerde para cezasıdır. Ağır suç halinde ise en kısa 6 ay en uzun 4 yıl hapis cezasıdır. Suçun ağır olarak sayılması için ciddi ve özellikli bir tehdit (örneğin öldürme) ya da ağır aşağılama içermesi ve bir çok insana dikkat uyandırıcı ve kışkırtıcı bir biçimde ulaştırılmış olması gereklidir.

Ateşli bir ağız dalaşında ve nesnel bir tartışma ortamında ya da özel arkadaşlar arasında yapılan konuşmalar bu suçun kapsamı dışındadır.

Bu nefret suçu hakaret suçuyla karıştırılmamalıdır. Suçun oluşması için bir grubun tümünün hedef gösterilmesi ya da işaret edilmesi gerekmektedir. Sadece münferit kişlerin şahsına yapılmış olanlar değil. Yani örneğin birisi birisine; “pis melez”, ” pis yahudi” ya da “pis ibne” demişse bu nefret suçu kapsamı dışında kalır ama hakaret suçuna girer.

Nefret suçu davalarına normal savcılar bakar. Eğer suç ifade ve düşünce özgürlüğü alanına giriyorsa davaya JK tek başına savcı olarak bakar.

Ne diyelim ?

Nefret söylemiyle insanları kışkırtıp günahsız insanları topluca hedef gösterenlerden biz de nefret edelim !

TANER YILDIZ

Yasa maddesinin Türkçesi: Taner Yıldız

Bir Cevap Yazın